Положення про Раду школи

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням конференції

батьківського, педагогічного та

учнівського колективів школи

Протокол № 1 від 27.09.2013

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

ТРЕБУХІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відповідно до пункту 99-100 Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад» (Постанова КМУ від 27.08.2010 № 778)  у навчальних  закладах усіх типів та форм власності створюється Рада загальноосвітнього навчального закладу.

2. Рада школи є вищим виконавчим органом громадського самоврядування в Требухівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів,  який виконує дорадчі функції з питань, що стосуються організації  навчально-виховної роботи, зміцнення  матеріально-технічної бази  школи, організації дозвілля та
оздоровлення учнів, сприяння правовому та соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.1.Рада загальноосвітнього навчального закладу – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

2.2. У своїй діяльності Рада школи керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням  про загальноосвітній навчальний заклад»   та іншими законами та нормативними актами, що регулюють діяльність школи :

• Статутом Требухівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів  ;

• Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

2.  МЕТА,  ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1. Метою діяльності Ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного, учнівського і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку навчального закладу(школи) та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішені питань,  пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2 Основними завданнями Ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними установами;

- визначення пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- залучення позабюджетних, благодійних коштів для розвитку матеріальної бази школи;

- сприяння розумовому, культурному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та інноваційної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та здорового способу життя;

- ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

- законності, гласності;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства

3. СТУКТУРА РАДИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До Ради обираються представники від педагогічного колективу, старшокласників, батьків і громадськості. Представники Ради і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.1.Щорічно на чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.2.Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

3.3.Очолює Раду школи голова, який обирається із складу Ради. Співголовою ради може бути член педагогічного колективу.

3.4.Засідання ради може  скликатися з ініціативи її голови або співголовою.

3.5.Для вирішення поточних питань Рада обирає зі свого складу Президію, яка забезпечує реалізацію всіх напрямів роботи у підзвітний період між засіданнями Ради. Кількісний склад Президії визначається Радою.

3.6. Члени Ради мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності школи, організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.7.Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

3.8.Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 5-ти денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

3.9.У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради, створюється  узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу школи.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ТА ЇЇ ПРЕЗИДІЇ

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією та профспілковим комітетом здійснює контроль за дотриманням Статуту, розглядає режим роботи школи;

- сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її діяльність в органах виконавчої влади місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи та педагогічних працівників;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів;

- заслуховує звіт голови Ради, щорічний звіт директора школи з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засідання атестаційної комісії з метою обговорення питань про встановлення кваліфікаційних категорій вчителям;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів;

- контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- наприкінці навчального року ревізує загальні надходження та раціональність витрат благодійних коштів;

- бере участь за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення суб’єктів навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

Статутом школи можуть визначатися й інші повноваження Ради школи, що не суперечать чинному законодавству.