Графік роботи шкільної бібліотеки:

Понеділок: 11:10 - 15:10
Вівторок: 9:10 - 10:10; 13:15 - 15:15
Середа: 9:00 - 15:00
Четвер: 10:10 - 11:20
П'ятниця: 9:15 - 10:15; 12:10 - 15:10.

Концептульна модель розвитку бібліотеки Требухівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 2014-2020 роки

Основна частина

Зміна ціннісних орієнтирів шкільної освіти вимагає перебудови усіх складових компонентів сучасної освіти. Серед них шкільна бібліотека займає особливе місце. Освітній процес у сучасній школі зорієнтований на озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук, оволодіння ними за допомогою нових способів мислення, навичками систематичної роботи з джерелами інформації.

Залучення шкільної бібліотеки до їх розв`язання посилює її освітні функції та педагогічну спрямованість.

У нових  умовах суспільного розвитку держава робить запит на особистість, здатну активно включатися в систему суспільних і творчих відносин, особистість високоморальну, мобільну в своєму розвитку, особистість, яка добре знає і розуміє що робить, куди і навіщо йде, яка обов`язково знайде своє місце в житті та суспільних процесах, що відбуваються в державі.

Школа покликана сформувати творчу, гуманістично орієнтовану  особистість,  здатну реалізувати  свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя. До цього процесу має долучитися і шкільна бібліотека. Вона має стати центром інтелектуальної діяльності та інтелектуального дозвілля учнівської молоді. Шкільна бібліотека  повинна зробити вагомий внесок  у збереження та розвиток культурних цінностей, поглиблювати знання  читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства.

Шкільна бібліотека має активно долучитися до реалізації школою основних її виховних функцій та завдань і утвердитись, як центр духовного становлення особистості.  У добу інформації шкільна бібліотека має набути статусу інформаційного центру, який буде здійснювати інформаційне  забезпечення навчально-виховного процесу, інформування читачів за допомогою традиційних і нетрадиційних носіїв інформації.

Сучасне освітянське життя вимагає модернізації змісту діяльності шкільних бібліотек, впровадження  в шкільну бібліотечну справу інновацій. Керуючись положенням  «Закону про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», «Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів» шкільною бібліотекою, спільно з адміністрацією школи та педагогічним  колективом  була розроблена Концепція розвитку шкільної бібліотеки на 2009-2012 роки.

Мета та завдання

-         Створення сприятливих і комфортних умов для розвитку навчально-виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів.

-         Створення умов для роботи з комп`ютерними програмами та CD-ROM технологіями.

-         Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних , найбільш привабливих для читача форм популяризації книги.

-         – Удосконалення системи організації відкритого доступу читача до різноманітних джерел інформації.

-         Повноцінне задоволення потреб учасників навчально-виховного процесу в навчальній, довідковій  і науково-популярній літературі, забезпечення її різноманітності.

-         Своєчасне надання учням і вчителям доступу до потрібної інформації, удосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб , задоволення  освітніх індивідуальних запитів, інтересів.

-         Виховання культури читання.

-         Удосконалення програмного забезпечення.

-         Модернізація моніторингової діяльності бібліотеки.

-         Модернізація бібліотечного фонду.

-          Комп`ютерна каталогізація та обробка інформації.

-         Спільна робота бібліотекарів, учнів та вчителів у проведенні  уроків та позакласних заходів із застосуванням різних носіїв інформації.

-         Проведення заходів, що сприяють збагаченню життєвого досвіду учнів і передачі культурних цінностей.

-         Оформлення відповідних поличок літератури, фонду наукової і науково-популярної літератури, альтернативних навчальних підручників.

-         Поліпшення якості бібліотечного, бібліографічного,  педагогічного, інформаційного, методичного технічного і технологічного консультування користувачів бібліотеки.

-         Надання нового змісту інформаційно-бібліографічній просвіті батьківської громадськості.

Список членів бібліотечної ради школи

 1. Романченко Руслан – 5-А
 2. Марцинкевич Давид – 5-А
 3. Пасічна Світлана – 5-Б
 4. Ганжа Аня – 5-Б
 5. Примак Дмитро – 5-В
 6. Харченко Дмитро – 5-В
 7. Зінченко Тетяна – 6-А
 8. Ладижинська  Альона – 6-А
 9. Троценко Міша – 6-Б
 10. Болбов Максим – 6-Б
 11. Головата Лілія – 7-А
 12. Остапенко Валерія – 7-А
 13. Хобта Аня – 7-Б
 14. Білик Вікторія – 7-Б
 15. Бурдюк Аня – 7-В
 16. Фощан Тетяна – 7-В
 17. Гуляй Настя – 8-А
 18. Ковбасинська Марина – 8-А
 19. Голець Яна – 8-Б
 20. Корнійко Валерія – 8-Б
 21. Бабич Олександр – 9-А
 22. Стороженко Марія – 9-А
 23. Бондарчук Микола – 9-Б
 24. Кущ Леся – 9-Б
 25. Кисленко Марина – 9-В
 26. Геращенко Максим – 9-В
 27. Дровосєкова Яна – 10-А
 28. Мозгова Катерина – 10-А
 29. Буряк Юрій – 10-Б
 30. Овдієнко Ірина – 10-Б
 31. Грінченко Євген – 11-А
 32. Ковбасинська Альона – 11-А
 33. Погоріла Лілія – 11-Б
 34. Чахло Діана – 11-Б

Зав. Бібліотекою Шлома О.М. 1 жовтня 2013 рік.

Пріоритетні напрямки розвитку шкільної бібліотеки

-         Якнайповніше сприяння реалізації державної політики в галузі освіти.

-         Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів під час поглибленого вивчення суспільно-гуманітарних та природничих предметів.

-         Формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.

-         Формування авторських програм читацького розвитку, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.

-         Всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності  педагогів.

-         Реформування бібліотеки в шкільну медіа теку.

Умови реалізації

-         Створення комп`ютерних робочих місць для бібліотекарів, вчителів, учнів.

-         Співпраця адміністрації школи, педагогічного колективу та працівників бібліотеки.

-         Матеріально-технічне забезпечення.

-         Ремонт бібліотеки.

-         Придбання комп`ютерної програми, що  відповідає вимогам  бібліотечної роботи.

-         Підключення до мережі Інтернет та локальної міської  мережі.

Очікувані результати

-         Створення позитивного іміджу бібліотеки.

-         Створення сприятливих і комфортних умов для організації навчально-виховного процесу.

-         Створення нової моделі читача.

-         Модернізація бібліотечного фонду.

-         Модернізація моніторингової діяльності  бібліотеки.

-         Створення Медіатеки – шкільного бібліотечно-інформаційного центру.

Принципи оновленої шкільної бібліотеки

-         Співпраця з педагогічним колективом.

-         Повноцінне використання всіх інформаційних ресурсів бібліотеки.

-         Використання інноваційних технологій  інформаційного забезпечення для задоволення потреб користувачів.

-         Інтеграція з навчально-виховним простором школи.

-         Використання баз даних інших бібліотек.

-         Зміна іміджу шкільної бібліотеки у свідомості  користувачів.

-         Зосередженість на користувачеві.

-         Створення комфортного інформаційного середовища (естетичний дизайн, зона відпочинку, зручне розташування).

-         Відкритість та доступність бібліотеки ( відкритий доступ до фондів, рівні  можливості всім користувачам ).

-         Нова політика комплектування бібліотечних фондів ( поряд з традиційними носіями інформації – електронні носії інформації ).

-         Нові шляхи поповнення фонду : бібліотечний маркетинг, фандрейзинг, обмінно-резервні фонди інших бібліотек, благодійні фонди, добровільні пожертвування, доброчинні акції, ділові стосунки з видавництвами.

Функції шкільної бібліотеки

Освітня:

♦ Озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук; навичками систематичної роботи з джерелами інформації.

♦ Формування в шкільній бібліотеці фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби і запити школярів, забезпечував можливість їхньої ефективної індивіду¬альної освітньої та групової діяльності.

♦ Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом.

♦ Долучення шкільної бібліотеки до розв'язання навчальним закладом прямих функцій навчання.

Соціальна:

♦ Допомогти учню у формуванні ціннісно-світоглядної орієн¬тації в час глибоких змін, що відбуваються в суспільстві; психологічної стійкості; уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою.

Інтелектуальна:

 Формування інтелектуального потенціалу держави, творчої, гуманістично орієнтованої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя.

Самоосвітня:

♦ Сприяти пізнавальній діяльності - цілеспрямованій, систематичній, керованій самим школярем роботі, необхідної для вдоскона¬лення його освітнього та інтелектуального рівня; стимулювати цей процес; надавати консультації щодо організації самоосвітньої діяльності.

♦ Якнайповніше забезпечити потреби такого школяра в літературі, яка задовольняє його пізнавальні інтереси.

 Культурологічна:

♦ Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства; виробляти вміння розуміти історію та культуру, традиції та цінності свого народу.

Виховна:

♦ Патріотичне виховання, формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів.

♦ Моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей.

♦ Трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря.

♦ Екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство.

♦ Фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Інформаційна:

♦ Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-вихов¬ного процесу; інформування батьківської громадськості; систе¬матичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, інформаційний сервіс шкільної бібліотеки.